เครื่องสแกนลายนิ้ว เทคโนโลยีการบันทึกเวลา ด้วยระบบไบโอเมตริกส์

เครื่องสแกนลายนิ้ว เทคโนโลยีการบันทึกเวลา ด้วยระบบไบโอเมตริกส์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของยุคสมัยใหม่ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยทางชีวภาพมาประยุคใช้ โดยเริ่มแรกนั้นเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือถูกนำมาใช้ในทางด้านกฏหมาย การสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งระบบลายนิ้วมือจะช่วยบ่งบอกและชี้อัตลักษณ์ของบุคคล เจาะจงและระบุบุคคลได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถหาที่มาของเจ้าของลายนิ้วมือที่ปรากฏได้

ต่อมาด้วยจุดเด่นของลายนิ้วมือซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลนี้ ระบบลายนิ้วมือจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบันทึกประวัติและรายละเอียดของบุคคล ระบบความปลอดภัยการเข้าออกและใช้อาคารสถานที่ในรูปแบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยระบบสแกนลายนิ้วมือจะใช้การบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีประวัติอยู่ในฐานข้อมูลเครื่องที่บันทึกไว้ เมื่อเข้าใช้งานสถานที่หรือใช้งานการบันทึกประวัติเข้าออกอื่นๆ ก็จะได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบหรือเข้าภายในสถานที่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในบันทึกฐานข้อมูลมาก่อนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ระบบนี้นำมาใช้กับฐานข้อมูลพนักงาน บันทึกเวลา จำนวนครั้งในการเข้าทำงาน และใช้ในระบบความปลอดภัยเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าอาคารสถานที่ เป็นต้น

การใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทของการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้สองประเภทด้วยกัน ซึ่งทั้งสองแบบนี้ได้รับความนิยมในการนำใช้สำหรับองค์กรณ์หรือหน่วยงานค่อนข้างมาก ได้แก่

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบใช้ในการบันทึกเวลาอย่างเดียว

เครื่องประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือไว้กับเครื่อง โดยจะระบุเวลาที่ลายนิ้วมือถูกสแกนและบันทึกไว้และจัดการเก็บข้อมูลลงในระบบของเครื่องต่อไป

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ในระบบเปิดปิดประตูเข้าออกสถานที่

การทำงานของเครื่องจะมีระบบเช่นเดียวกันกับระบบแรกทุกประการ เพียงแต่จะเพิ่มในส่วนของฟังก์ชั่นการเปิดปิดประตูที่มากขึ้นไปอีกชั้น กล่าวคือสำหรับข้อมูลลายนิ้วมือที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเครื่องอยู่แล้ว เมื่อบุคคลมีการสแกนลายนิ้วมือ เครื่องจะปล่อยผ่านให้เข้าสู่สถานที่โดยลิงค์กับระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ แต่ถ้าลายนิ้วมือใดที่ไม่มีบันทึกในเครื่องก็จะไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปได้

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ ก็คือ การนำเอาเทคโนโลยีที่ได้จากการคิดค้นทดลองและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ด้านใดด้านหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านประดิษฐกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เจาะจงการใช้ในแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรที่มีการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆ ให้เป็นพืชที่แข็งแรง ทนทานต่อโรค ทนทานต่อศัตรูพืช แมลง ทนต่อสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิ ฤดูกาลที่แปรปรวน ทำให้พืชทนทานปลูกง่าย ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถลดปัญหาที่เกิดจากสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่ใช้เร่งผลผลิตได้ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรยังก้าวหน้าไปถึงขั้นตัดต่อสารประกอบและแร่ธาตุที่มีในพืชแต่ละชนิด ตัดสารที่ไม่ต้องการออกและเพิ่มสารตัวที่ต้องการลงไปในพันธุกรรมของพืชชนิดนั้นๆ อีกด้วย

ไบโอเมตริกส์ (Biometrics) คืออะไร 

BIO หรือ ไบโอ มีความหมายถึง สิ่งมีชีวิต METRICs หรือ เมทริกส์ คือการวัดค่าที่สามารถตีออกมาเป็นหน่วยการวัดได้ เมื่อนำทั้งสองคำนี้มารวมกันให้ความหมายว่า การนำเอาเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้เมื่อใช้คุณลักษณะการตรวจวัดในรูปแบบชีวภาพมาผสานกับการตรวจวัดทางคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดนี้จะสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบข้อมูลทางชีวภาพจากคุณลักษณะทางชีวภาพและจากลักษณะของพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจเจกของแต่ละตัวบุลลค นำมาประเมินผลแยกแยะอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ ออกจากกลุ่มคนที่ถูกตรวจสอบได้ นี่คือเหตุผลที่ระบบไบโอเมตริกส์ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในระบบต่างๆ ไปทั่วโลก โดยเฉพาะระบบของเครื่องสแกนใบหน้า ระบบการสแกนลายนิ้วมือเพื่อแยกแยะบุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย อีกทั้งผู้ผลิตแต่ละเจ้ายังได้มีการพัฒนาระบบให้เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ดีที่สุดตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามบริบทความต้องการการใช้งานนั่นเอง

เหตุใดลายนิ้วมือจึงได้รับความนิยมในระบบการสแกนมากที่สุด

กล่าวคือระบบ ไบโอเมตริกส์นั้นดังที่ได้ทราบว่ามีอยู่ด้วยกันหลายระบบ เช่น ระบบการสแกนใบหน้า(Face Scan) ระบบการสแกนม่านตา (Iris Scan) และระบบการสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) ทุกระบบจะสามารถคัดกรองและค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคลได้ ระบบการสั่งงานด้วยเสียง (Speech Recognition) เป็นเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ที่จดจำเสียงผู้สั่ง  ระบบไบโอเมตริกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้นั้น วัตถุประสงค์หลักๆ ก็คือ เพื่อระบุตัวตน (Authentication System) เพื่อความปลอดภัย (Security) และเพื่อควบคุมการเข้าออก (Access Control) ทว่าในระบบทั้งหมดนั้น ระบบการสแกนนิ้วมือนับเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ นำมาใช้ได้อย่างคล่องตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบไบโอเมตริกส์ระบบอื่นๆ เนื่องจากระบบอื่นๆ ยังมีข้อจำกัดบางด้านและการใช้งานไม่คล่องตัวเท่าระบบการสแกนนิ้วมือ

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมในปัจจุบันนี้ ระบบสแกนลายนิ้วมือจึงได้กลายเป็นระบบที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทุกๆ ลักษณะการใช้งานและเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคล มิได้จำกัดอยู่เพียงการใช้งานในองค์กรราชการหรือหน่วยงานใหญ่ๆ เท่านั้น จะเห็นได้ว่าระบบสแกนลายนิ้วมือถูกนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบเครื่องมือเหล่านี้ ดังนั้นระบบสแกนลายนิ้วมือจึงเป็นนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเราทุกคน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF