ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN WAN และ MAN มาตรฐานสากล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN WAN และ MAN มาตรฐานสากล

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน โดยมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีทั้งขนาดเล็กโดยใช้ติดต่อกันแค่เพียงไม่มาก ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถติดต่อหากันได้อย่างทั่วโลก ซึ่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าระบบ LAN นั้นก็มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ WAN และ เชื่อมต่อระดับเมือง MAN นั้นเป็นอย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

ระบบ LAN เครือข่ายที่มีลักษณะไม่ไกลมาก

ระบบ LAN (Local Area Network) หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เพียง 2-20 ตัว ไปจนถึงมีหลายเครื่องและหลายขนาด ได้ถูกแบ่งตามลักษณะขนาดของการใช้ดังนี้

  • องค์กรขนาดเล็ก มีระยะจำกัด เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในอาคารต่างๆ โดยมีระยะการใช้แค่เพียงในอาคารเท่านั้น โดยจะลากสายหากันเพื่อใช้เป็นตัวกลางเชื่อมหากันโดยตรงที่เรียกกันว่า สาย LAN ระยะที่ใช้จะอยู่ที่ 1-1000 Mbps ซึ่งอาจเชื่อมจากภายในด้วยกันหรือจากภายในกับเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายของเอกชนก็ได้ เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงานเล็กๆ
  • องค์กรขนาดใหญ่ ใช้การเชื่อมต่อชนิดที่เรียกว่า Blackbone เป็นการทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งหาถึงกันได้

LAN

ระบบ LAN ถูกแบ่งออกการเชื่อมโยงออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

  • Bus-Topology การส่งข้อมูลที่ขนาดความเร็ว 10-100 MB/s เป็นการใช้ตัวแปลงสัญญาณ T-Connector เป็นตัวเชื่อมต่อบนสายสัญญาณ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการปิดหัวท้ายของสายเพื่อดูดซับปิดสัญญาณข้อมูลไม่ให้สะท้อนกลับที่เรียกว่า Terminator อีกด้วย
  • Star-Topology เป็นการเชื่อมต่อแบบใช้คอมพิวเตอร์ทุกตัวให้มีการเข้าไปต่อสายแบบรวม โดยอยู่ที่ศูนย์การกระจายข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch มีข้อดีคือ หากสายขาดคอมพิวเตอร์ก็ไม่เสียทุกเครื่อง เครื่องที่ไม่ขาดก็ยังใช้ได้ แต่ถ้าศูนย์กระจายข้อมูล Hub หรือ Switch เสีย คอมพิวเตอร์ทุกตัวก็จะเสียหมดไปด้วย ไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบเลย
  • Ring เป็นระบบที่ใช้ Serverหรือ Switch เป็นตัวปล่อย Token ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดจะส่งข้อมูลอยู่บ้าง หากมีการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งข้อมูลตัวต่อไปต้องรอ ให้เครื่องที่ส่งก่อนหน้านั้น ทำหน้าที่สำเร็จเสียก่อน จึงจะส่งข้อมูลต่อได้

ระบบ WAN เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงในระยะทางที่ไกล

ระบบ WAN (Wide Area Network) เป็นการเชื่อมต่อจากระบบ LAN เพื่อให้ขยายต่อไปในภายนอกในระยะที่ไกลได้หลายกิโลเมตรและกว้างขึ้น แต่ความเร็วยังไม่สามารถทำได้สูงมากนัก เนื่องจากด้วยระยะที่ไกลอาจทำให้มีการรบกวนสัญญาณได้สูง ขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลและแอพพลิเคชั่น ใช้สื่อจากสายเคเบิ้ลและดาวทียม การเชื่อม WAN มีหลายชนิดคือ Internet, ISDN, ADSL, Frame Relay ทั้ง LAN และ WAN มีการส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจ และกำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายมีแอดเดรสประจำ โดยอุปกรณ์เหล่านี้มีดังต่อไปนี้

  • บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงทั้งสองเครือข่าย โดยใช้ส่งข้อมูลแบบกระจาย (Broadcasting) และใช้กับเครือข่ายในประเภทเดียวกับเครือข่ายภายใน ซึ่งกำหนดให้สามารถส่งสัญญาณกระจายไปที่ตัวรับได้ทุกตัว แต่ถ้ามีสัญญาณต่างเครือข่าย บริดจ์จะทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งข้อมูลให้มีการสื่อสารกันได้ไม่ปะปนกัน
  • สวิตซ์ (Switch) มีหลักการทำงานเหมือนบริดจ์ โดยมีจำนวน Port มากกว่า จึงทำให้เร็วกว่า บริดจ์ ซึ่งการใช้งานเป็น Switch ของ Hub โดยเชื่อมต่อ Workgroup Bridge เข้าด้วยกัน สามารถส่งได้ทีละหลายๆ อุปกรณ์โดยไม่ต้องรอให้มีการส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน สามารถช่วยแก้ปัญหาการติดขัดของการส่งสัญญาณบนเครือข่าย ทำให้ Server ทำงานได้ดี
  • เราเตอร์ (Router) เป็นตัวตรวจสอบแอดเดรสปลายทาง โดยจะรับข้อมูลมาเป็นแบบแพ็กเกจ จากนั้นจะนำมาเปรียบกับเส้นทางที่กำหนดไว้ เมื่อหาเส้นทางได้ก็จะมีการส่งต่อ สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายตัวจนเป็นขนาดที่ใหญ่ แต่เลือกหาเส้นทางที่สั้นที่สุด จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมาก

WAN

หากต้องการเดินระบบ Network ภายในสำนักงาน แต่ไม่รู้จะใช้ระบบไหนดี หรือต้องการใช้ระบบแบบผสม ทั้ง LAN/WAN หรือ Wireless ก็สามารถปรึกษาทาง 1Belief ได้เลยครับ เพราะเรารับวางระบบ Network และ ระบบ LAN ทั้งระบบ

เครือข่าย WAN แบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย ตามระดับของการใช้คือ

  • การใช้เฉพาะองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีหลายๆ สาขาใช้เป็นการเชื่อมระหว่างองค์กร มีข้อดีคือ สามารถรักษาความลับได้ สามารควบคุมดูแลและขยายเครือข่ายได้ตามต้องการ ข้อเสียคือต้องส่งข้อมูลตลอดเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูง ต้องจัดหาช่องทางส่งข้อมูลในแต่ละสาขาด้วย
  • เครือข่ายที่ใช้ทั่วไปสาธารณะ เป็นลักษณะที่มีองค์กรทำหน้าที่เดินระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการให้เช่าเครือข่ายหรือเช่าช่องทางการสื่อสาร เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการปล่อยเช่าให้กับหลายบริษัทจึงทำให้มีการช่วยกันแชร์ค่าเช่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่ำ เป็นชนิดที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก

ระบบ MAN กลุ่มของ LAN ที่นำมาเชื่อมต่อกัน

ระบบ MAN (Metropolitan Area Network) เป็นระบบที่ใช้เชื่อมเครือข่ายระดับเมืองที่อยู่เฉพาะเมืองเดียวกัน แต่ก็อาจใช้เชื่อมในระดับเมืองหลายๆ เมืองที่อยู่ใกล้กันก็ได้ โดยสามารถครอบคลุมทั้งเมือง ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งเครือข่ายเดียวกันหรือเป็นการรวมเครือข่ายของ LAN แบบหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกันก็ได้อีกด้วย เช่น การใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย ในบริษัทที่เป็นองค์กรใหญ่ๆ

MAN

จึงกล่าวได้ว่าระบบแลนเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว สร้างมูลค่าเป็นประโยชน์กับทุกๆ ธุรกิจบนโลกใบนี้อย่างประเมินค่าไม่ได้ หากยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากไปกว่านี้ การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องอาศัยระบบแลนเป็นตัวเชื่อมระบบต่อไป

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF